Nieuws

Home Nieuws Betsson klaagt bij Europese Commissie over Nederland

Betsson klaagt bij Europese Commissie over Nederland

Gisteren schreven we al dat Betsson eventuele boetes van de Kansspelautoriteit aan zou gaan vechten bij het Europese Hof van Justitie. Vandaag heeft Betsson bekend gemaakt zelf een klacht teBetsson Casino hebben ingediend bij de Europese Commissie.

Betsson wil dat de Europese Commissie oude inbreukprocedures tegen Nederland weer heropent. In 2006 startte de Europese Commissie een zogeheten inbreukprocedure tegen Nederland in verband met het niet fatsoenlijk bij wet organiseren van online kansspelen. Deze inbreukprocedure is destijds opgeschort na een belofte van Nederland om online gokken bij wet te regelen. Elf jaar later is er nog niets geregeld…

Betsson is eigenaar van Oranje Casino en Kroon Casino. Deze online casino’s werden door Betsson voor ruim 130 miljoen euro ingekocht. De Zweden stellen dat er voor aankoop afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Kansspelautoriteit.

In dit artikel gaan we in op:

  • de klacht van Betsson bij de Europese Commissie
  • wat een inbreukprocedure nu precies is
  • wat mogelijke scenario’s zijn.

Schriftelijke klacht van Betsson

Deze klacht is een officieel verzoek van Betsson aan de Europese Commissie om de inbreukprocedure tegen Nederland (opnieuw) op te starten. Betsson is van mening dat de Nederlandse overheid in strijd met Europese wetgeving handelt. Het gaat hier dan met name om de beperking van de vrijheid van diensten. Als Maltees bedrijf wil Betsson graag dat Nederland duidelijke regels opstelt waaronder online casino’s mogen opereren in Nederland.

Ulrik Bengtsson, de CEO van Betsson vat het als volgt samen:

Betsson beschouwt de doorlopende consternatie op de Nederlandse markt als onacceptabel. Daarom hebben we een officiële klacht ingediend bij de Europese Commissie. De huidige kansspelwet in Nederland is in strijd met de Europese wet. Daarom hebben we de Europese Commissie verzocht om de inbreukprocedure tegen Nederland, die opgestart is in 2006, weer op te pakken.

Betsson heeft er alle vertrouwen in dat de Europese Commissie alle mogelijke acties neemt om ervoor te zorgen dat Nederland gaat voldoen aan hetgeen wat is afgesproken in Europese verdragen. Volgens Betsson is een up-to-date kansspelwet het middel om onduidelijkheid voor spelers weg te nemen en spelers te beschermen tegen onbetrouwbare online casino’s.

Wat is een inbreukprocedure precies?

De diverse lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat Europees recht boven nationaal recht gaat. Overheden en toezichthouders moeten Europese regels naleven. Waar nodig, moet nationale wetgeving zo worden ingericht dat deze voldoet aan Europese regels. Deze Europese regels liggen vast in verdragen. Voldoen lidstaten niet aan Europese regels? Dan kan de Europese Commissie een inbreukprocedure opstarten. Vaak gebeurt dit na klachten van burgers of bedrijven, zoals bijvoorbeeld Betsson.

Daarna kan het een aantal kanten op. De Europese Commissie kan ervoor kiezen om de klacht niet in behandeling te nemen. Doet de EC dat wel, dan kan de klacht informeel voorgelegd worden Betssonaan Nederland of kan er een inbreukprocedure opgestart worden. Meestal kiest de Europese Commissie ervoor om eerst het informele circuit te bnutten. De lidstaat krijgt dan de kans het probleem alsnog op te lossen. In dit geval is Nederland al jaren bezig met het opstellen van een gemoderniseerde versie van de kansspelwet uit 1964.

Ook de inbreukprocedure begint met een verzoek om opheldering. Nederland krijgt dan de kans om aan te geven waarom men vindt dat de huidige kansspelwet wel voldoet aan de Europese afspraken. Als de Europese Commissie het hier niet mee eens is, volgt er een dringend verzoek om de wet alsnog zo aan te passen dat deze voldoet aan Europese regels. De Europese Commissie brengt hierover ook een advies uit aan Nederland.

En, is de discussie dan nog niet opgelost? Dan stapt de Europese Commissie naar het Hof van Justitie in Luxemburg. De EC verzoekt het Hof dan om Nederland te veroordelen wegens het in strijd handelen met Europese verdragen. Een veroordeling levert vaak ook een dwangsom op. Nederland zou dan een boete moeten betalen voor elke dag dat partijen als Betsson onterecht van de Nederlandse markt worden geweerd.

Welke scenario’s zijn er?

Nederland heeft op dit moment niet minder dan 48 ingebrekestellingen van de Europese Commissie lopen. Deze ingebrekestellingen gaan over allerlei onderwerpen. Zo voldoet Nederland bijvoorbeeld niet aan haar verplichtingen met betrekking tot natuurherstel in de Westerschelde. Of wordt er ten onrechte geen btw-vrijstelling verleend aan bepaalde watersportverenigingen. En in het belastingverdrag met Japan staan bepalingen die er niet in mogen staan. Sommige ingebrekestellingen lopen al sinds 2002. Een garantie op een snel besluit is er dus allerminst. Er zijn een aantal scenario’s denkbaar.

Wat als… Betsson geen gelijk krijgt?

Dat is als eerste natuurlijk de situatie dat de Europese Commissie of het Europese Hof concludeert dat Nederland niet in strijd handelt met Europese verdragen. In dat geval heeft Betsson een probleem. Een groot probleem zelfs. Het staat de Kansspelautoriteit dan namelijk vrij om Betsson aan te pakken. Dit scenario zal ertoe leiden dat Betsson genoodzaakt zal zijn Kroon Casino en Oranje Casino offline te halen. Dat zal een forse negatieve invloed hebben op de winstcijfers, de balans en de aandelenkoers van Betsson.

Betsson zal namelijk in dit geval een fors bedrag moeten afschrijven. Oranje Casino en Kroon Casino zijn voor 130 miljoen ingekocht. Deze investering verdampt dan vrijwel volledig. Het gevolg zal zijn dat het aandeel Betsson hard onderuit gaat.

In theorie kan Betsson er voor kiezen het advies van de Europese Commissie of de uitspraak van de rechter te negeren. Dat is echter louter een theoretische optie. Die keuze zou er namelijk toe leiden dat Betsson in Nederland hard aangepakt zal worden. Ook komen hiermee activiteiten in andere Europese landen in gevaar. Betsson heeft als beursgenoteerd bedrijf altijd gekozen om zich te richten op geregulariseerde markten. Vandaar dat het een onwaarschijnlijk scenario is dat Betsson in geval van een voor hen negatieve uitkomst, deze uitspraak zal negeren.

Wat als…. Betsson wel gelijk krijgt?

Nederland zal in dat geval transparante en niet-discriminerende criteria op moeten stellen waaraan online casino’s en bookmakers moeten voldoen. Het is dan nog niet gezegd dat alle online casino’s opeens een Nederlandse kansspelvergunning krijgen. Nederland zal eerst voorwaarden op moeten stellen. Vervolgens kunnen online casino’s een vergunning aanvragen. Het is dan aan de Kansspelautoriteit om te toetsen of aanvragers voldoen aan de criteria. Wie voldoet aan de criteria, krijgt een licentie. Wie niet voldoet aan de criteria, krijgt geen licentie. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Betsson, als het gelijk krijgt, voldoet aan deze criteria. Dat voldoet Betsson namelijk ook in landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België en Malta.

Een uitspraak in het voordeel van Betsson betekent ook dat de Kansspelautoriteit niet mag handhaven op basis van de huidige wet. Hiermee is Betsson dus in principe gevrijwaard van boetes en andere straffen.

Dit scenario zal de druk op de politiek enorm vergroten. De Europese Commissie en/of het Hof van Justitie hebben dan immers vastgesteld dat Nederland in actie moet komen. Met de inbreukprocedure wordt Nederland dan ook gesommeerd om dit op korte termijn te doen.

Wat als…. er tussentijds een politiek besluit komt?

Een derde scenario is dat de politiek de discussie niet afwacht. Niemand heeft belang bij een situatie waarbij is vastgesteld dat de huidige wet niet voldoet, maar waarbij er geen alternatief is. Handhaving door de overheid is dan feitelijk onmogelijk geworden. Voor handhaving heb je namelijk in ieder geval twee dingen nodig: een wet op basis waarvan je kunt handhaven en handhavingsinstrumenten. Bij gebreke daarvan is handhaving onmogelijk. Dat zal er ongetwijfeld voor zorgen dat sommige online casino’s de grenzen nadrukkelijker op gaan zoeken en dat dubieuze online casino’s hun kans ruiken.

Momenteel ligt de Wet Kansspelen op Afstand in de Eerste Kamer ter stemming. Het lijkt te draaien om de stemmen van de senatoren van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid wil best regulariseren, maar wil dan graag een soort van monopolie voor Holland Casino, de loterijen en misschien nog een paar bekende gokhalketens. Dat scenario is in strijd met Europese ricthlijnen. Het zou best eens kunnen dat de PvdA haar verzet staakt en inzien dat haar alternatief geen haalbare kaart is.

Online Casino Top 5